عکس های یک خبرنگار

عکس های خبری

عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان

عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان
مجسمه بانو مصر ملکه “نفرتیتی” همسر اخناتون، که در موزه مصر باستان برلین نگهداری می شود۱
عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان

عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان۲

عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان

عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان۳

عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان

عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان۴

عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان

عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان۵

عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان

عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان۶

عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان
عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان
مجسمه بانو مصر ملکه “نفرتیتی” همسر اخناتون، که در موزه مصر باستان برلین نگهداری می شود۱
عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان

عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان۲

عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان

عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان۳

عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان

عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان۴

عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان

عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان۵

عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان

عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان۶

عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان

عکس بانو نفرتیتی ملکه مصر باستان

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۸ساعت 14:39  توسط فرهاد خادمی  |